Časopis Adnotatio iurisprudentiae

Zpět

Akademie kanonického práva spolu s Diecézním církevním soudem brněnské diecéze vydává časopis Adnotatio iurisprudentiae. Toto periodikum se zabývá nejen kanonickou naukou a autentickou interpretací kánonů, ale především judikaturou církevního soudnictví. Privilegované místo v oblasti církevní judikatury má jurisprudence Tribunálu římské roty, která je směrodatná pro rozhodování nižších soudů. Proto publikujeme překlady rozsudků a rozhodnutí Tribunálu římské roty i Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Dále pak časopis přináší překlady papežských promluv k soudcům apoštolských tribunálů. Obsahuje nejen překladové studie, ale také původní příspěvky domácích autorů. Každé vydání je obvykle zaměřeno na jedno ústřední téma. Časopis vychází se schválením Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského (v Brně, 12. května 2011, Ep/426/11).

Objednávky: knihy.akp@gmail.com

Vydávání tohoto periodika můžete podpořit darem zaslaným na účet 2973758319/0800 (VS: 111105). 

Adnotatio iurisprudentiae 1-2/2017 o správě majetku
Publikace

OBSAH POSLEDNÍHO VYDÁNÍ

Editorial

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2017
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům kurzu o manželském procesu (25. února 2017)
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2018
Tribunál Římské roty: Sentence Iurium Coram Defilippi

Carlo Roberto Maria Redaelli
Etika správce církevního majetku

Andrea Ripa
Účel církevního majetku a kritéria pro jeho správu
Řádná a mimořádná správa majetku, převod majetku, kmenový majetek
Horní hranice, potřebná povolení a praxe Kongregace pro klérus

Francesco Grazian
Kmenový majetek: pozapomenutý institut?
Církevní majetek: kmenový majetek, instrumentální a výnosový majetek

Josef Jančář
Zásady a itinerář pro určení kmenového majetku

Karel Orlita
Otázka ohledně finančních prostředků z EU

Papežská rada pro legislativní texty
Objasňující nóta k několika pochybnostem ohledně kán. 1291, 1292 a 1295 CIC

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Supplementum IV: akta z III. symposia kanonického práva
Publikace

Editorial

Anna Sammassimo: Ochrana práv věřících, odborná pomoc a role ochránce spravedlnosti. La tutela dei diritti dei fedeli tra assistenza tecnica e ruolo del promotore di giustizia.

Eduardo Baura: Rozlišení mezi administrativním a soudním řízením při ochraně práv v souvislosti s církevní správou. Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti nei confronti dell'Amministrazione ecclesiastica. 

Giacomo Bertolini:  Legitimace k záležitosti a legitimace k řízení: reflexe o procesní praxi v řízení kauz „iurium” a příslušné právní opravné nástroje. Legittimazione alla causa e legittimazione al processo: rifflessioni sulla prasi processuale nelle “causæ iurium” e relativi rimedi di diritto.

Paweł Malecha:  Rekurz: prostředek k vymožení a na obranu práv věřících. Il ricorso: strumento per rivendicare e difendere i diritti dei fedeli.

Donatella Saroglia: Poskytnutí právní pomoci a metodika přípravné fáze v manželských řízeních. Consultazione e metodologia della fase preparatoria delle cause di nullità. 

Paolo Bianchi: Předchozí znalecký posudek: vhodnost, kritéria hodnocení, důkazní hodnota a užitečnost v procesní dynamice. La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità nella dinamica processuale.

Francesco Catozzella: Trvání manželského života. Důkazní hodnota ve světle Jurisprudence Římské roty. La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della Giurisprudenza rotale.

Grzegorz Erlebach:  Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání ve světle Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità legislative e applicazioni pratiche in tema di diritto di appello alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
1–2/2015 a 1–2/2016 (listopad 2016)
Publikace

Editorial

Vojtěch Cikrle
Promluva moderátora soudu J. E. Mons. Vojtěcha Cikrleho k pracovníkům Diecézního církevního soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2015

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2014
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2015
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům mezinárodního kongresu pořádaného Fakultou kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2016

Papežská rada pro legislativní texty
Vyjádření k aplikaci motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus

Apoštolský tribunál Římské roty
Pomůcka k aplikaci Apoštolského listu papeže Františka Mitis Iudex Dominus Iesus

Karel Orlita
Koncept pozitivního aktu vůle v kauzách simulace a interpretace rotální jurisprudence

Emanuel Tagliente
Finanční zajištění kněží v Itálii

Pavol Drlička, Dominika Hana Kubíková
Instrukce Dignitas connubii jako prostředek k usnadnění a urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství. Reflexe v praxi brněnského soudu

Katarína Šangalová
Rozličné pojatie hodnôt v kanonickom a civilnom procese

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Převedení řádné sekce správy majetku Apoštolského stolce na Sekretariát pro ekonomiku

Kongregace pro svatořečení
Normy pro správu financí určených na beatifikační a kanonizační řízení. Rescriptum ex audientia sanctissimi

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Jako láskyplná matka
Apoštolská konstituce Vultum Dei quaerere o kontemplativním životě žen
Reskript ohledně kán. 579 Kodexu kanonického práva o zřízení diecézních institutů

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Supplementum 3 - Akta Konference o exorcismu (2015)

Momentálně nedostupné číslo - po objednání bude zájemce zařazen mezi čekatele na dotisk.

VYPRODÁNO
Supplementum 2 - Akta z II. symposia kanonického práva (2015)
Publikace

Editorial

Paweł Malecha: Záruka spravedlnosti a reforma manželského řízení prizmatem nezbytnosti jeho urychlení a usnadnění přístupu věřících k soudu; příprava pracovníků a odpovědnost biskupa; Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa

Davide Salvatori: Nedostatek víry a dokázání omylu ohledně svátostné důstojnosti manželství a jejího vyloučení „exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii“ rozvažovaná v papežské promluvě k Římské rotě z roku 2015 (kán. 1101 § 2 a kán. 1099 CIC); La mancanza della fede e la prova della “exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii” considerata nella Allocuzione Pontificia del 2015 alla Rota Romana (can. 1101 § 2 e can. 1099 CIC)

Paolo Bianchi: Nedostatek víry a vyloučení bonum coniugum; Mancanza di fede ed esclusione del bonum coniugum

Francesco Catozzella: Činnost advokáta a prokurátora přispívající ke zrychlení a zefektivnění manželského kanonického procesu; Il contributo dell’avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace

Francesco Coccopalmerio: Obnova manželského kanonického systému ve světle nedávných prací biskupské synody o rodině; L’innovazione del sistema matrimoniale canonico alla luce dei recenti lavori del Sinodo dei vescovi sulla famiglia

Leszek Adamowicz: Analýza ekonomického systému zajištění církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k situaci v Polsku (Relatio 48); Analiza systemu ekonomicznego zabezpieczenia sądów kościelnych na świecie oraz możliwość bezpłatnego przebiegu spraw w odniesieniu do sytuacji w Polsce (Relatio 48)

Ján Duda: Možnosti procesu manželskej nulity „zadarmo“ na Slovensku; The possibilities of proceedings of matrimonial nullity „for free“ in Slovakia

Karel Orlita: Možná řešení dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k ekonomické situaci církve v České republice; Le possibili proposte per raggiungere il processo gratuito in riferimento alla situazione della Chiesa in Repubblica Ceca

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Supplementum 1 - Akta z I. symposia kanonického práva (2013)
Publikace

EDITORIAL

Francesco Coccopalmerio: Salutationis verba

Miguel Ángel Ortiz: Vyhodnocování výpovědí stran a svědků v kauzách neplatnosti manželství (kán. 1572 a 1679); La valutazione delle deposizioni delle parti e dei testi in riferimento alle cause di nullità matrimoniale (can. 1572 e 1679)

Francesco Catozzella: Znalecký posudek jako důkazní prostředek v kauzách neschopnosti uzavřít manželství; La perizia quale mezzo di prova nelle cause di incapacità matrimoniale

Paolo Bianchi: Struktura kán. 1095 ve světle rozvoje právního učení a jurisprudence od sedmdesátých let 20. století do dnešní doby; La struttura del can. 1095 alla luce dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza dagli anni settanta ai nostri giorni

Artur Grzegorz Miziński: Advokát jako cooperator veritatis v řízení o prohlášení neplatnosti manželství; Adwokat cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa

Maria Greszata-Telusiewicz: Účinnost rozsudku v kanonickém řízení o neplatnost manželství; Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa 

Leszek Adamowicz: Problematika rozdílnosti obřadů v manželském právu; Zagadnienia międzyobrządkowe w katolickim prawie małżeńskim

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet