Časopis Adnotatio iurisprudentiae

Zpět

Akademie kanonického práva spolu s Diecézním církevním soudem brněnské diecéze vydává časopis Adnotatio iurisprudentiae. Toto periodikum se zabývá nejen kanonickou naukou a autentickou interpretací kánonů, ale především judikaturou církevního soudnictví. Privilegované místo v oblasti církevní judikatury má jurisprudence Tribunálu římské roty, která je směrodatná pro rozhodování nižších soudů. Proto publikujeme překlady rozsudků a rozhodnutí Tribunálu římské roty i Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury. Dále pak časopis přináší překlady papežských promluv k soudcům apoštolských tribunálů. Obsahuje nejen překladové studie, ale také původní příspěvky domácích autorů. Každé vydání je obvykle zaměřeno na jedno ústřední téma. Časopis vychází se schválením Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského (v Brně, 12. května 2011, Ep/426/11).

Objednávky: knihy.akp@gmail.com

Vydávání tohoto periodika můžete podpořit darem zaslaným na účet 2973758319/0800 (VS: 111105). 

Adnotatio iurisprudentiae 1/2021: omyl co do vlastnosti osoby
Publikace

OBSAH POSLEDNÍHO ČÍSLA:

Editorial

Abstrakt článků

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti nového soudního roku 2021

Tribunál Římské roty
Sentence neplatnosti manželství coram Caberletti

Paolo Bianchi
Omyl ohledně vlastnosti osoby ve smyslu kán. 1097, § 2 CIC

Francesco Catozzella
Error recidens in condicionem sine quan non (kán. 126) a error in qualitate directe et principaliter intenta (kán. 1097, § 2). Profily pro odlišení a pro aplikovatelnost v řízeních o neplatnost manželství

Francesco Catozzella
Platnost manželství uzavíraných před kněžími z Bratrstva sv. Pia X. Komentář k listu Papežské komise Ecclesia Dei

Paolo Bianchi
Deontologické principy týkající se soudních znalců

Dominika Hana Kubíková
Uplatňování práva na obhajobu oprávněnými prostředky po rozsudku a odvolání se zřetelně odkladnými cíli v konkrétním případu řízení o prohlášení neplatnosti manželství

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adnotatio iurisprudentiae 1/2020: uzavření manželství církevní formou
Publikace

OBSAH:

Editorial

Abstrakt článků

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti nového soudního roku 2020

Tribunál Římské roty
Sentence neplatnosti manželství coram Stankiewicz

Francesco Catozzella
Antropologické předpoklady pro interpretaci kán. 1095 v promluvách Svatého otce k Římské rotě

Miloš Kohútek, Katarína Šangalová
Uzatvorenie manželstva podľa predpisov kánonického práva a podľa predpisov Slovenskej republiky

Karel Orlita
Diskuse soudců k vynesení rozhodnutí o platnosti manželství v době pandemie

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adnotatio iurisprudentiae 2018/2019: transparentnost a delaicizace
Publikace

OBSAH:

Editorial

Abstrakt článků

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2019

Tribunál Římské roty
Sentence neplatnosti manželství coram Serrano Ruiz

Alberto Perlasca
Transparentnost a diskrétnost při správě církevního majetku

Miloš Kohútek
Procedúra návratu klerika do klerického stavu - diecézna fáza

Tereza Antlová
Způsob jednání a omezení jednatelského oprávnění

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adnotatio iurisprudentiae: Akta ze symposia kanonického práva 2019
Publikace

OBSAH:

Editorial

Abstrakt článků

Ondrej Marek
Historické prvky formulácie kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciácia
Elementi storici sulla formulazione del can. 1095 CIC e divisione sistematica

Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Rozvoj aplikace m.p. Mitis Iudex a aktivita Papežské rady pro legislativní texty
Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l’attività del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi

Paolo Bianchi
Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie v klinickém a kanonickém smyslu a její závažnost
La incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio e la sua causa: anomalia in senso canonico, nonché sua gravità

Podstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout (předešlost, trvalost, relativnost)
Gli obblighi essenziali e le caratteristiche della incapacità di assumere (antecedenza, perpetuità, relatività)

Donatella Saroglia
Vada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost - kán. 1095, 2°
Difetto di discrezione di giudizio come mancanza di valutazione critica e libertà interiore, con particolare attenzione al concetto di „immaturità“affettiva e psicologica – can. 1095, 2°

Francesco Catozzella
Poruchy sexuality a neplatnost manželství
Disturbi della sessualità e nullità del matrimonio

Cesare Maria Cornaggia
Vypracování psychologického-psychiatrického znaleckého posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí
La redazione di una perizia psicologico-psichiatrica in cause nullitatis matrimonii: principali punti di attenzione oggi, noc specifico riferimento alla cosiddetta „immaturità“

Paweł Malecha
Jurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucích z každoročních relací
Giurisprudenza di tribunali Cechi e Slovacchi alla luce di alcune osservazioni della Segnatura Apostolica tratte delle relazioni annuali

Mauro Bucciero
Zákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůsobilosti: uložení a snětí
Il divieto di nuove nozze nelle cause di incapacità: irrogazione e rimozione

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Adnotatio iurisprudentiae 1-2/2017 o správě majetku
Publikace

Editorial

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2017
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům kurzu o manželském procesu (25. února 2017)
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2018
Tribunál Římské roty: Sentence Iurium Coram Defilippi

Carlo Roberto Maria Redaelli
Etika správce církevního majetku

Andrea Ripa
Účel církevního majetku a kritéria pro jeho správu
Řádná a mimořádná správa majetku, převod majetku, kmenový majetek
Horní hranice, potřebná povolení a praxe Kongregace pro klérus

Francesco Grazian
Kmenový majetek: pozapomenutý institut?
Církevní majetek: kmenový majetek, instrumentální a výnosový majetek

Josef Jančář
Zásady a itinerář pro určení kmenového majetku

Karel Orlita
Otázka ohledně finančních prostředků z EU

Papežská rada pro legislativní texty
Objasňující nóta k několika pochybnostem ohledně kán. 1291, 1292 a 1295 CIC

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Supplementum 4 - Akta z III. symposia kanonického práva (2017)
Publikace

Editorial

Anna Sammassimo: Ochrana práv věřících, odborná pomoc a role ochránce spravedlnosti. La tutela dei diritti dei fedeli tra assistenza tecnica e ruolo del promotore di giustizia.

Eduardo Baura: Rozlišení mezi administrativním a soudním řízením při ochraně práv v souvislosti s církevní správou. Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti nei confronti dell'Amministrazione ecclesiastica. 

Giacomo Bertolini:  Legitimace k záležitosti a legitimace k řízení: reflexe o procesní praxi v řízení kauz „iurium” a příslušné právní opravné nástroje. Legittimazione alla causa e legittimazione al processo: rifflessioni sulla prasi processuale nelle “causæ iurium” e relativi rimedi di diritto.

Paweł Malecha:  Rekurz: prostředek k vymožení a na obranu práv věřících. Il ricorso: strumento per rivendicare e difendere i diritti dei fedeli.

Donatella Saroglia: Poskytnutí právní pomoci a metodika přípravné fáze v manželských řízeních. Consultazione e metodologia della fase preparatoria delle cause di nullità. 

Paolo Bianchi: Předchozí znalecký posudek: vhodnost, kritéria hodnocení, důkazní hodnota a užitečnost v procesní dynamice. La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità nella dinamica processuale.

Francesco Catozzella: Trvání manželského života. Důkazní hodnota ve světle Jurisprudence Římské roty. La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della Giurisprudenza rotale.

Grzegorz Erlebach:  Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání ve světle Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità legislative e applicazioni pratiche in tema di diritto di appello alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
1–2/2015 a 1–2/2016 (listopad 2016)
Publikace

Editorial

Vojtěch Cikrle
Promluva moderátora soudu J. E. Mons. Vojtěcha Cikrleho k pracovníkům Diecézního církevního soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2015

František
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2014
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2015
Promluva Svatého otce Františka k účastníkům mezinárodního kongresu pořádaného Fakultou kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity
Promluva Svatého otce Františka k pracovníkům Tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového soudního roku 2016

Papežská rada pro legislativní texty
Vyjádření k aplikaci motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus

Apoštolský tribunál Římské roty
Pomůcka k aplikaci Apoštolského listu papeže Františka Mitis Iudex Dominus Iesus

Karel Orlita
Koncept pozitivního aktu vůle v kauzách simulace a interpretace rotální jurisprudence

Emanuel Tagliente
Finanční zajištění kněží v Itálii

Pavol Drlička, Dominika Hana Kubíková
Instrukce Dignitas connubii jako prostředek k usnadnění a urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství. Reflexe v praxi brněnského soudu

Katarína Šangalová
Rozličné pojatie hodnôt v kanonickom a civilnom procese

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Převedení řádné sekce správy majetku Apoštolského stolce na Sekretariát pro ekonomiku

Kongregace pro svatořečení
Normy pro správu financí určených na beatifikační a kanonizační řízení. Rescriptum ex audientia sanctissimi

František
Apoštolský list ve formě motu proprio papeže Františka Jako láskyplná matka
Apoštolská konstituce Vultum Dei quaerere o kontemplativním životě žen
Reskript ohledně kán. 579 Kodexu kanonického práva o zřízení diecézních institutů

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com
Supplementum 3 - Akta Konference o exorcismu (2015)

Momentálně nedostupné číslo - po objednání bude zájemce zařazen mezi čekatele na dotisk.

VYPRODÁNO
Supplementum 2 - Akta z II. symposia kanonického práva (2015)
Publikace

Editorial

Paweł Malecha: Záruka spravedlnosti a reforma manželského řízení prizmatem nezbytnosti jeho urychlení a usnadnění přístupu věřících k soudu; příprava pracovníků a odpovědnost biskupa; Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa

Davide Salvatori: Nedostatek víry a dokázání omylu ohledně svátostné důstojnosti manželství a jejího vyloučení „exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii“ rozvažovaná v papežské promluvě k Římské rotě z roku 2015 (kán. 1101 § 2 a kán. 1099 CIC); La mancanza della fede e la prova della “exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii” considerata nella Allocuzione Pontificia del 2015 alla Rota Romana (can. 1101 § 2 e can. 1099 CIC)

Paolo Bianchi: Nedostatek víry a vyloučení bonum coniugum; Mancanza di fede ed esclusione del bonum coniugum

Francesco Catozzella: Činnost advokáta a prokurátora přispívající ke zrychlení a zefektivnění manželského kanonického procesu; Il contributo dell’avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace

Francesco Coccopalmerio: Obnova manželského kanonického systému ve světle nedávných prací biskupské synody o rodině; L’innovazione del sistema matrimoniale canonico alla luce dei recenti lavori del Sinodo dei vescovi sulla famiglia

Leszek Adamowicz: Analýza ekonomického systému zajištění církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k situaci v Polsku (Relatio 48); Analiza systemu ekonomicznego zabezpieczenia sądów kościelnych na świecie oraz możliwość bezpłatnego przebiegu spraw w odniesieniu do sytuacji w Polsce (Relatio 48)

Ján Duda: Možnosti procesu manželskej nulity „zadarmo“ na Slovensku; The possibilities of proceedings of matrimonial nullity „for free“ in Slovakia

Karel Orlita: Možná řešení dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k ekonomické situaci církve v České republice; Le possibili proposte per raggiungere il processo gratuito in riferimento alla situazione della Chiesa in Repubblica Ceca

VYPRODÁNO
Supplementum 1 - Akta z I. symposia kanonického práva (2013)
Publikace

EDITORIAL

Francesco Coccopalmerio: Salutationis verba

Miguel Ángel Ortiz: Vyhodnocování výpovědí stran a svědků v kauzách neplatnosti manželství (kán. 1572 a 1679); La valutazione delle deposizioni delle parti e dei testi in riferimento alle cause di nullità matrimoniale (can. 1572 e 1679)

Francesco Catozzella: Znalecký posudek jako důkazní prostředek v kauzách neschopnosti uzavřít manželství; La perizia quale mezzo di prova nelle cause di incapacità matrimoniale

Paolo Bianchi: Struktura kán. 1095 ve světle rozvoje právního učení a jurisprudence od sedmdesátých let 20. století do dnešní doby; La struttura del can. 1095 alla luce dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza dagli anni settanta ai nostri giorni

Artur Grzegorz Miziński: Advokát jako cooperator veritatis v řízení o prohlášení neplatnosti manželství; Adwokat cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa

Maria Greszata-Telusiewicz: Účinnost rozsudku v kanonickém řízení o neplatnost manželství; Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa 

Leszek Adamowicz: Problematika rozdílnosti obřadů v manželském právu; Zagadnienia międzyobrządkowe w katolickim prawie małżeńskim

VYPRODÁNO

Naše publikace

Uživatelský účet