Supplementum 4 - Akta z III. symposia kanonického práva (2017)

Zpět

Publikace

Editorial

Anna Sammassimo: Ochrana práv věřících, odborná pomoc a role ochránce spravedlnosti. La tutela dei diritti dei fedeli tra assistenza tecnica e ruolo del promotore di giustizia.

Eduardo Baura: Rozlišení mezi administrativním a soudním řízením při ochraně práv v souvislosti s církevní správou. Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella tutela dei diritti nei confronti dell'Amministrazione ecclesiastica. 

Giacomo Bertolini:  Legitimace k záležitosti a legitimace k řízení: reflexe o procesní praxi v řízení kauz „iurium” a příslušné právní opravné nástroje. Legittimazione alla causa e legittimazione al processo: rifflessioni sulla prasi processuale nelle “causæ iurium” e relativi rimedi di diritto.

Paweł Malecha:  Rekurz: prostředek k vymožení a na obranu práv věřících. Il ricorso: strumento per rivendicare e difendere i diritti dei fedeli.

Donatella Saroglia: Poskytnutí právní pomoci a metodika přípravné fáze v manželských řízeních. Consultazione e metodologia della fase preparatoria delle cause di nullità. 

Paolo Bianchi: Předchozí znalecký posudek: vhodnost, kritéria hodnocení, důkazní hodnota a užitečnost v procesní dynamice. La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità nella dinamica processuale.

Francesco Catozzella: Trvání manželského života. Důkazní hodnota ve světle Jurisprudence Římské roty. La durata della convivenza coniugale. Valore probatorio alla luce della Giurisprudenza rotale.

Grzegorz Erlebach:  Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání ve světle Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità legislative e applicazioni pratiche in tema di diritto di appello alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet