Akademie kanonického práva

Projekt Akademie kanonického práva vznikl z přesvědčení, že kanonické právo má nezastupitelné poslání v životě církve a zaujímá v ní úlohu, kterou papež Pavel VI. označil jako „diakonii práva“. Tuto službu církev vtělila do kánonů Kodexu kanonického práva, který, pokud je poznáván a uváděn do praxe, se stává nebývalým nástrojem růstu církevního společenství ke svatosti, a to ve svých konkrétních dimenzích každodenního života.

Akademie kanonického práva je církevní instituce zřízená brněnským diecézním biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem. Poslání této veřejné právnické osoby je přičiňovat se o spásu člověka salus animarum, a to tak, že poskytuje odbornou pomoc věřícím, kteří pracují na církevních soudech nebo vykonávají činnost v jiných oborech kanonického práva. V rámci svého apoštolátu Akademie zprostředkovává studium ve studijních programech kanonického práva. Kromě odborné pomoci poskytuje též duchovní podporu pracovníkům církevních soudů v rozvoji a ve zvyšování úrovně jejich vzdělanosti v oblasti kanonického práva, jakož i v pomocných oborech.

Předmětem činnosti akademie je

  1. pořádání odborných přednášek nebo odborných konferencí
  2. vydávání odborných článků, sborníků a knih
  3. provozování vlastní knihovny
  4. spolupráce s církevními soudy, vědeckými institucemi a univerzitami
  5. podporování odborné a vědecké publikační činnosti zejména v oblasti kanonického práva a v jeho pomocných oborech
  6. zprostředkování studia na univerzitách

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a těšíme se na případnou spolupráci.

Naše publikace

Uživatelský účet