Studium manželství a rodiny

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin. Cílem studia je prohloubení vědomí důležitosti rodiny, na což se zaměřovala biskupská synoda v letech 2014/2015 a papež František, který podnítil reformu církevní služby rodině. Tato reforma nejenže žádá procesní změny v rámci církevního soudnictví, ale také pastorační podporu věřícím, kteří se octli v těžkých životních situacích, což se má realizovat doprovázením lidí a pastorační péčí o ně v rámci církevního společenství. Správné porozumění reformě a její aplikaci vyžaduje objasnění právních a teologických principů, jakož i nového pastoračního přístupu. Záměrem pořádání tohoto studia je poskytnutí pomoci při utváření kultury rodiny v dnešní společnosti, posílení manželské a rodinné spirituality a pomoc při objevování povolání ke svatosti manželů. Spolupracující papežský institut, který založil sv. Jan Pavel II. 13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má cíl dát rodinné pastoraci filosofickou a teologickou podporu, která bude schopná reagovat proti ateistické a materialistické vizi společnosti a nabídnout studentům kvalitní specifickou přípravu. Účastníci studia jsou podle smlouvy s Papežským institutem Jana Pavla II. jeho právoplatnými studenty. Garantem studia v Brně je diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle a studijní plán je spoluvytvářen partnerským institutem v Římě.

Koncepce studia

Studium má obvykle tříleté trvání, střídají se cykly A, B, C. Absolvent získá po splnění podmínek (docházka a ročníková práce) Diplom v oblasti pastorace manželů a rodin za každý ukončený akademický rok. Absolventi s VŠ vzděláním a držitelé tří diplomů z předchozích let mohou požádat o získání Diplomu Master. Po splnění podmínek (diplomová práce, její obhajoba, zkouška) získávají titul Master v oblasti pastorace manželů a rodin.

Studijní rok je rozdělen do dvou semestrů a probíhá formou dvoudenních setkání během osmi měsíců v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna, kde je možnost zajištění ubytování a stravy. Kromě výuky jednotlivých předmětů je součástí studia také formační část, tzv. „kajak program“. Jedná se o kratší poutě, modlitby, liturgii, ale také společné posezení, neformální setkání a rozhovory. Plán studia je aktualizován pro každý akademický a bývá zveřejněn. Přednášky probíhají v přednáškovém sále, avšak mohou je díky přenosu poslouchat a sledovat také rodiče s dětmi ubytovaní na pokoji nebo nemocní nepřítomní studenti doma. Cizojazyčné přednášky jsou tlumočeny.

Obsah studia

Biblicko-antropologická část

 • Jako muže a ženu je stvořil: k Božímu obrazu a společenství
 • Snubní symbolika: Ježíš Kristus, církev, eschatologie
 • Osobní společenství a poslání v církvi
 • Antropologie: tělo, duch, osoba a vztah
 • Lidská láska v tajemství vtěleného Syna
 • Člověk ve světle rodinných vztahů
 • Teologie těla podle sv. Jana Pavla II.

Část teologicko-svátostná

 • Milost svátosti manželství a manželské pouto
 • Mystagogie svátosti manželství podle západního a východního práva
 • Učení církve o manželství v dokumentech od papeže sv. Jana Pavla II. po papeže Františka
 • Životní stavy ve společenství církve
 • Manželství v církevním právu

Morálka

 • Křesťanský řád citů
 • Plnost morálního jednání
 • Manželská láska a výchova touhy
 • Sociální učení církve: rodina jako základ společnosti
 • Bioetika a rozvoj biotechnologie

Pastorace

 • Pastorace snoubenců a rodin
 • Příprava na manželství a doprovázení v prvních letech manželství
 • Spiritualita manželů, budování společenství

Humanitní vědy

 • Výchova k lásce
 • Plodnost a zodpovědné plození
 • Historie rodiny: sociální, politické a ekonomické aspekty
 • Psychologie manželských vazeb, vztahovost
 • Sexuologie
 • Rodinné poradenství
 • Rodinná politika a náboženská svoboda
 • Rodinné právo a civilní legislativa

Náklady za studium

Student hradí za celý akademický rok poplatek 6000 Kč rozložený do dvou splátek. Ubytování a stravu si zajišťuje samostatně. Náklady zahrnují především odměny přednášejícím spojené s úhradou jejich cesty a ubytování, výdaje za technické zázemí spojené s přenosem přednášek, tlumočení a vydání každoročního závěrečného sborníku „Formační kurz Studium manželství a rodiny“, který každý student obdrží.

Přihlašování ke studiu v akademickém roce 2019/2020

Pro přihlašování využijte elektronickou přihlášku. Kromě odeslání elektronické přihlášky je pro závaznost přihlášení potřeba dodat:

 • diplom (vysvědčení) z nejvyššího dosaženého vzdělání
 • 1 ks fotografie pasového formátu
 • doporučení vlastního faráře (u laiků)
 • strukturovaný životopis a krátká motivace ke studiu

Uvedené přílohy k zaslané elektronické přihlášce je třeba doručit do 31.8.2019 na adresu: Akademie kanonického práva, Petrov 4, 602 00 Brno.

Termíny a témata setkání v akademickém roce 2019/2020, V R A N O V  U  B R N A: 30. 9. - 1. 10. 2019 (Život společnosti, obecné dobro a rodina, S. Košč), 4. - 5. 11. 2019 (Pastorace rodin ve farnosti a diecézi, P. Soba), 16. - 17. 12. 2019 (Svátost manželství a svátost kněžství, A. Diriart), 13. - 14. 1. 2020 (Lidská láska v Božím plánu, M. Iskra), 10. - 11. 2. 2020 ( Rodinná psychologie a rodinné vztahy, P. Glogar), 16. - 17. 3. 2020 (Manželství a rodina v Bibli, K. Skočovský), 20. - 22. 4. 2020 (Konference: Éros a agapé v manželském životě. Sexuální morálka - J. Noriega), 11. - 12. 5. 2020 (Manželská spiritualita), 15. - 16. 6. 2020 (Manželství z pohledu kanonického práva - K. Orlita) 

 

Naše publikace

Uživatelský účet