Stanovy Akademie kanonického práva

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Zřízení Akademie kanonického práva

 • § 1 Diecézní biskup brněnský zřídil svým dekretem čj. BB-0836/12 ze dne 30. března 2012 s platností od 1. dubna 2012 Akademii kanonického práva, která je veřejnou sborovou církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou (viz kánn. 94, § 2; 114; 116 CIC).
 • § 2 K provedení zřizovacího dekretu vydává diecézní biskup brněnský tyto stanovy Akademie kanonického práva.
 • § 3 Akademie kanonického práva je zřízena na dobu neurčitou a působí na území brněnské diecéze.

Článek 2

Název a sídlo

 • § 1 Název zní: Akademie kanonického práva.
 • § 2 Sídlo je na adrese: Petrov 272/5, 602 00 Brno.

II. POSLÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Článek 3

Poslání Akademie kanonického práva

 • § 1 Posláním Akademie kanonického práva (dále též jen „Akademie“) je spása duší (salus animarum) Božího lidu, který potřebuje odbornou pomoc zejména v rozpadlých kanonicky uzavřených manželstvích, a dále duchovní podpora věřících, kteří pracují na církevních soudech nebo vykonávají činnost v pomocných oborech kanonického práva.
 • § 2 Akademie usiluje o naplnění svého cíle v oblasti zbožnosti, duchovní dobročinnosti a apoštolátu. Apoštolát Akademie spočívá zejména v duchovní podpoře pracovníků církevních soudů a dále v rozvoji a ve zvyšování úrovně jejich vzdělanosti v oblasti kanonického práva, jakož i v pomocných oborech.
 • § 3 V rámci svého apoštolátu smí Akademie zprostředkovávat pro Boží lid studium ve studijních programech kanonického práva.

Článek 4

Předmět činnosti

 • § 1 Předmětem hlavní činnosti Akademie je zejména:
  • 1° pořádání odborných přednášek nebo odborných konferencí;
  • 2° vydávání odborných článků, sborníků a knih;
  • 3° spolupráce s církevními soudy, vědeckými institucemi a univerzitami;
  • 4° podporování odborné a vědecké publikační činnosti zejména v oblasti kanonického práva a v jeho pomocných oborech;
  • 5° zprostředkování studia.
 • § 2 Akademie provádí též hospodářskou činnost na základě živnostenských oprávnění, předmětem podnikání je:
  • velkoobchod a maloobchod;
  • zprostředkování obchodu a služeb;
  • vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • § 3 Rada Akademie může diecéznímu biskupovi brněnskému navrhnout rozšíření nebo zúžení předmětu hospodářské činnosti.

III. ORGANIZACE AKADEMIE

Článek 5

Orgány Akademie

 • § 1 Akademie má tyto orgány:
  • 1° prezidenta Akademie,
  • 2° viceprezidenta Akademie,
  • 3° sekretáře Akademie,
  • 4° ekonoma Akademie,
  • 5° Radu Akademie.
 • § 2 Orgány akademie jsou vázány kodexem kanonického práva, partikulárními zákony, obecně závaznými právními předpisy České republiky, těmito stanovami a vnitřními předpisy Akademie.
 • § 3 Prezidentu, viceprezidentu, sekretáři a ekonomovi Akademie může být vyplacena náhrada za ztrátu času, stráveného výkonem práce pro Akademii, a cestovní náhrady analogicky dle § 156 an. zákoníku práce. O přiznání těchto náhrad a jejich výši rozhoduje Rada Akademie.
 • § 4. Prezident, viceprezident, sekretář a ekonom ztrácí svůj úřad pozbytím duchovního stavu podle kán. 290 CIC, odpadem od katolické víry, z důvodu úředně prohlášených trestných činů podle kán. 1397, 1398, 1394 a 1395 CIC a dále papeži rezervovaných trestů.

Článek 6

Prezident Akademie

 • § 1 V čele Akademie je prezident Akademie (dále jen „prezident“). Prezident je statutárním orgánem Akademie a má právo jednat jménem Akademie ve všech věcech, nestanoví-li stanovy jinak.
 • § 2 Prezidenta jmenuje a odvolává diecézní biskup brněnský. Funkční období prezidenta je pět roků. Stejná osoba může zastávat úřad prezidenta opakovaně. Prezident odpovídá za výkon své funkce diecéznímu biskupovi brněnskému.
 • § 3 Prezidentem se může stát pouze osoba, která splňuje podmínky pro jmenování za soudce církevního soudu podle Kodexu kanonického práva.
 • § 4 Prezident je odpovědný za naplňování poslání Akademie.
 • § 5 Prezidenta zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo při zaneprázdnění jinou činností viceprezident.
 • § 6 Uvolní-li se funkce prezidenta a diecézní biskup brněnský nového prezidenta dosud nejmenoval, nebo nemůže-li prezident svou funkci ze závažných důvodů vykonávat, vykonává funkci statutárního zástupce Akademie viceprezident. V případě, že se viceprezident ujal funkce statutárního zástupce Akademie, protože prezident nemůže svou funkci ze závažných důvodů vykonávat, je viceprezident povinen do 5 dnů od naplnění této hypotézy informovat o této skutečnosti diecézního biskupa brněnského.

Článek 7

Viceprezident Akademie

 • § 1 Viceprezidenta Akademie (dále též jen „viceprezident“) jmenuje a odvolává prezident, a to s předchozím písemným souhlasem biskupa brněnského. Funkční období viceprezi-denta činí 5 let. Stejná osoba může zastávat úřad viceprezidenta opakovaně.
 • § 2 Jestliže ke dni skončení funkčního období viceprezidenta není obsazena funkce prezidenta nebo prezident nemůže svou funkci ze závažných důvodů vykonávat, prodlužuje se automaticky funkční období viceprezidenta a skončí 30tým dnem po dni, kdy bude diecézním biskupem brněnským jmenován nový prezident nebo 30tým dnem po dni, kdy se dosavadní prezident ujme výkonu své funkce po odpadnutí překážky, která mu ve výkonu funkce bránila.

Článek 8

Sekretář Akademie

 • § 1 Sekretáře Akademie (dále též jen „sekretář“) jmenuje a odvolává prezident. Funkční období sekretáře činí 5 let. Stejná osoba může zastávat úřad sekretáře opakovaně. Jestliže v okamžiku skončení funkčního období sekretáře není obsazena funkce prezidenta nebo prezident nemůže svou funkci ze závažných důvodů vykonávat, prodlužuje se automaticky funkční období sekretáře dále a skončí 30tým dnem po dni, kdy bude diecézním biskupem brněnským jmenován nový prezident nebo 30tým dnem po dni, kdy se dosavadní prezident ujme výkonu své funkce po odpadnutí překážky, která mu ve výkonu funkce bránila.
 • § 2 Sekretář odpovídá pod vedením prezidenta za chod Akademie a za řádné vedení spisové agendy Akademie. Spolupracuje s ostatními orgány Akademie, které mu podle jeho potřeb poskytují informace.
 • § 3 Sekretář vykonává další úkoly, které mu prezident svěří.

Článek 9

Ekonom Akademie

 • § 1 Ekonoma Akademie (dále též jen „ekonom“) jmenuje a odvolává prezident. Funkční období ekonoma činí 5 let. Stejná osoba může zastávat úřad ekonoma opakovaně.
 • § 2 Ekonom odpovídá pod vedením prezidenta za řádné vedení ekonomické a daňové agendy, ostatních dokladů Akademie, včetně sestavení rozpočtu na příslušný kalendářní rok, účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření a souvisících daňových přiznání.
 • § 3 Ekonom dále sleduje hospodaření Akademie, odpovídá za řádný oběh příslušných dokladů, zajišťuje platební styk, sleduje platební situaci Akademie, vývoj pohledávek a závazků, kontroluje včasnou úhradu závazků třetích osob, vede pokladnu a přijímá a vydává peníze. Ekonom alespoň jednou měsíčně informuje prezidenta o ekonomických záležitostech Akademie.
 • § 4 Ekonom odpovídá za správu majetku a hospodařením s majetkem, jehož je vlastníkem Akademie nebo jí byl dán do užívání.

Článek 10

Rada Akademie

 • § 1 Radu Akademie tvoří prezident, viceprezident, sekretář a ekonom. V čele rady Akademie je prezident.
 • § 2 Prezident svolává radu Akademie podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 • § 3 Radě Akademie je vyhrazeno:
  • 1° projednávat návrh rozpočtu a účetní závěrku;
  • 2° schvalovat výroční zprávu hospodaření;
  • 3° schvalovat uzavření smluv týkající se koupě, prodeje, darování a směny nemovitého majetku;
  • 4° schvalovat uzavření smluv o přijetí úvěru nebo poskytnutí půjčky;
  • 5° rozhodovat o přiznání a výši náhrady za ztrátu času, stráveného výkonem práce pro Akademii, a cestovních náhrad dle čl. 5 §3 těchto Stanov.

IV. HOSPODAŘENÍ AKADEMIE

Článek 11

Ekonomické zdroje a hospodaření

 • § 1 Akademie hospodaří samostatně s vlastními prostředky podle rozpočtu schváleného biskupem brněnským.
 • § 2 Příjmy Akademie jsou tvořeny zejména:
  • 1° výnosy z činnosti Akademie
  • 2° dary, odkazy a příspěvky poskytované tuzemskými i zahraničními fyzickými nebo právnickými osobami;
  • 3° účelové příspěvky;
  • 4° výnosy z hospodaření a majetku Akademie
  • 5° příjmy z hospodářské činnosti Akademie.
 • § 3 Po projednání v radě Akademie předloží prezident roční účetní závěrku ke schválení diecéznímu biskupu brněnskému.
 • § 4 Při převodech majetku je nutno dodržovat příslušná ustanovení Kodexu kanonického práva (CIC) a prováděcích partikulárních zákonů či nařízení, platných a účinných na území brněnské diecéze.
 • §5 V úkonech dle §1 a §3 tohoto článku může diecézní biskup brněnský dle svého uvážení požádat o stanovisko Ekonomickou radu Biskupství brněnského.

Článek 12

Zánik Akademie

 • § 1 Akademie zaniká na základě rozhodnutí diecézního biskupa brněnského a rovněž způsoby ustanovenými v Kodexu kanonického práva z roku 1983. Způsoby zániku právnické osoby dle právního řádu České republiky tímto není dotčen.
 • § 2 Při zániku Akademie s likvidací přechází veškerý majetek na Biskupství brněnské.

V. JEDNÁNÍ ZA AKADEMII

Článek 13

Jednání a podepisování jménem Akademie a za Akademii

 • § 1 Jménem Akademie jedná prezident. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Akademie kanonického práva připojí prezident svůj podpis.
 • § 2 Jménem Akademie může též jednat viceprezident, a to za podmínek čl. 6 §5.
 • § 3 Za Akademii vůči třetím osobám jednají a podepisují členové rady Akademie v rozsahu oprávnění spojených s jejich funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními akty Akademie nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Akademie kanonického práva připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci. Akademie se při právním úkonu může dát zastoupit za podmínek dle § 31 an. OZ jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobou.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením diecézním biskupem brněnským a účinnosti dne 11. 2. 2013.

 

V Brně, dne 11. 2. 2013
Čj. BB-0256/13

Naše publikace

Uživatelský účet