Supplementum 1 - Akta z I. symposia kanonického práva (2013)

Zpět

Publikace

EDITORIAL

Francesco Coccopalmerio: Salutationis verba

Miguel Ángel Ortiz: Vyhodnocování výpovědí stran a svědků v kauzách neplatnosti manželství (kán. 1572 a 1679); La valutazione delle deposizioni delle parti e dei testi in riferimento alle cause di nullità matrimoniale (can. 1572 e 1679)

Francesco Catozzella: Znalecký posudek jako důkazní prostředek v kauzách neschopnosti uzavřít manželství; La perizia quale mezzo di prova nelle cause di incapacità matrimoniale

Paolo Bianchi: Struktura kán. 1095 ve světle rozvoje právního učení a jurisprudence od sedmdesátých let 20. století do dnešní doby; La struttura del can. 1095 alla luce dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza dagli anni settanta ai nostri giorni

Artur Grzegorz Miziński: Advokát jako cooperator veritatis v řízení o prohlášení neplatnosti manželství; Adwokat cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa

Maria Greszata-Telusiewicz: Účinnost rozsudku v kanonickém řízení o neplatnost manželství; Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa 

Leszek Adamowicz: Problematika rozdílnosti obřadů v manželském právu; Zagadnienia międzyobrządkowe w katolickim prawie małżeńskim

VYPRODÁNO

Naše publikace

Uživatelský účet