Adnotatio iurisprudentiae: Akta ze symposia kanonického práva 2019

Zpět

Publikace

OBSAH:

Editorial

Abstrakt článků

Ondrej Marek
Historické prvky formulácie kán. 1095 CIC a jeho systematická diferenciácia
Elementi storici sulla formulazione del can. 1095 CIC e divisione sistematica

Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Rozvoj aplikace m.p. Mitis Iudex a aktivita Papežské rady pro legislativní texty
Sviluppo applicativo del m.p. Mitis Iudex e l’attività del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi

Paolo Bianchi
Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti a její příčina: anomálie v klinickém a kanonickém smyslu a její závažnost
La incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio e la sua causa: anomalia in senso canonico, nonché sua gravità

Podstatné povinnosti a charakteristiky nezpůsobilosti je přijmout (předešlost, trvalost, relativnost)
Gli obblighi essenziali e le caratteristiche della incapacità di assumere (antecedenza, perpetuità, relatività)

Donatella Saroglia
Vada rozvahy v úsudku jako nedostatek kritického hodnocení a vnitřní svobody se zaměřením na afektivní a psychologickou nezralost - kán. 1095, 2°
Difetto di discrezione di giudizio come mancanza di valutazione critica e libertà interiore, con particolare attenzione al concetto di „immaturità“affettiva e psicologica – can. 1095, 2°

Francesco Catozzella
Poruchy sexuality a neplatnost manželství
Disturbi della sessualità e nullità del matrimonio

Cesare Maria Cornaggia
Vypracování psychologického-psychiatrického znaleckého posudku v kauzách neplatnosti manželství: základní body, kterým je dnes zapotřebí věnovat pozornost, zvláště v souvislosti s nezralostí
La redazione di una perizia psicologico-psichiatrica in cause nullitatis matrimonii: principali punti di attenzione oggi, noc specifico riferimento alla cosiddetta „immaturità“

Paweł Malecha
Jurisprudence českých a slovenských soudů ve světle některých poznatků Apoštolské signatury plynoucích z každoročních relací
Giurisprudenza di tribunali Cechi e Slovacchi alla luce di alcune osservazioni della Segnatura Apostolica tratte delle relazioni annuali

Mauro Bucciero
Zákaz uzavřít nové manželství v případech nezpůsobilosti: uložení a snětí
Il divieto di nuove nozze nelle cause di incapacità: irrogazione e rimozione

O způsobu objednání a doručení: zde.

Cena: 250 Kč Objednat lze na emailové adrese: knihy.akp@gmail.com

Naše publikace

Uživatelský účet