Supplementum 2 - Akta z II. symposia kanonického práva (2015)

Zpět

Publikace

Editorial

Paweł Malecha: Záruka spravedlnosti a reforma manželského řízení prizmatem nezbytnosti jeho urychlení a usnadnění přístupu věřících k soudu; příprava pracovníků a odpovědnost biskupa; Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa

Davide Salvatori: Nedostatek víry a dokázání omylu ohledně svátostné důstojnosti manželství a jejího vyloučení „exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii“ rozvažovaná v papežské promluvě k Římské rotě z roku 2015 (kán. 1101 § 2 a kán. 1099 CIC); La mancanza della fede e la prova della “exclusio et error circa sacramentalem dignitatem matrimonii” considerata nella Allocuzione Pontificia del 2015 alla Rota Romana (can. 1101 § 2 e can. 1099 CIC)

Paolo Bianchi: Nedostatek víry a vyloučení bonum coniugum; Mancanza di fede ed esclusione del bonum coniugum

Francesco Catozzella: Činnost advokáta a prokurátora přispívající ke zrychlení a zefektivnění manželského kanonického procesu; Il contributo dell’avvocato nel rendere il processo matrimoniale canonico più celere ed efficace

Francesco Coccopalmerio: Obnova manželského kanonického systému ve světle nedávných prací biskupské synody o rodině; L’innovazione del sistema matrimoniale canonico alla luce dei recenti lavori del Sinodo dei vescovi sulla famiglia

Leszek Adamowicz: Analýza ekonomického systému zajištění církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k situaci v Polsku (Relatio 48); Analiza systemu ekonomicznego zabezpieczenia sądów kościelnych na świecie oraz możliwość bezpłatnego przebiegu spraw w odniesieniu do sytuacji w Polsce (Relatio 48)

Ján Duda: Možnosti procesu manželskej nulity „zadarmo“ na Slovensku; The possibilities of proceedings of matrimonial nullity „for free“ in Slovakia

Karel Orlita: Možná řešení dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k ekonomické situaci církve v České republice; Le possibili proposte per raggiungere il processo gratuito in riferimento alla situazione della Chiesa in Repubblica Ceca

VYPRODÁNO

Naše publikace

Uživatelský účet