Studium zasvěceného života 2016-2018

Vydáno: 30.5.2019 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Kongregací pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, s podporou Konferencí vyšších představených řeholí v ČR organizovala v letech 20162018 „studium aktuálních témat zasvěceného života“. Obsahem studia byly především otázky kanonicko-právní a celé studium bylo zaměřeno na prohloubení vzdělání a jeho uplatnění v praktickém životě. Toto studium bylo určeno zvláště představeným institutů zasvěceného života a společností apoštolského života a formátorům, ale bylo otevřeno také pro všechny členy těchto společností a členy nových forem zasvěceného života, jakož i pro zájemce z řad kněží a laiků, jsou-li s instituty zasvěceného života svázáni spoluprací např. v oblasti majetkové či právní. Cílem studia bylo přispět k prohloubení právního a teologického rozměru dané problematiky, jakož i plodnému dialogu a spolupráci mezi instituty a diecézemi.

Studium bylo koncipováno jako trimestrální dvouleté vzdělávání v rámci trvalé formace na Vranově u Brna. Přednášky vedli převážně odborníci z římských dikasterií (se simultánním překladem). Účastníci celého studijního kurzu obdrželi po absolvování studia osvědčení. Garantem organizace studia byl P. ICLic. Radim Josef Jančář, O.Carm, viceprezident akademie a biskupský delegát pro zasvěcený život v brněnské diecézi. Sborníky z jednotlivých setkání je možno si zakoupit.

Pozdrav a podpora z kongregace

Tématické studijní okruhy

I. studijní den: 8. října 2016

Téma: obecná nauka 

Přednášející: J .E. Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, arcibiskup – sekretář Kongregace; P. Leonello Leidi, CP, vedoucí oboru schvalování a zřizování institutů; P. Ambroży Skorupa, SDS, ředitel Institutu kanonického práva na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu

 • Role Kongregace pro praxi zasvěceného života: dialog mezi Svatým stolcem a jednotlivými instituty
 • Kanonické formy zasvěceného života
 • Autonomie e exempce institutů
 • Nové formy zasvěceného života, praxe Svatého stolce

II. studijní den: 11. března 2017

Téma: formační 

Přednášející: P. Sebastiano Paciolla, O.Cist, podsekretář Kongregace; P. Amadeo Cencini, FdCC, psycholog a poradce Kongregace

 • Psychologické poradenství a formace – kanonické aspekty
 • Psychologické poradenství a formace – psychologické aspekty (aplikace dokumentu Kongr. pro kat. výchovu "Pokyny pro používání psychologie ve formaci kandidátů na kněžství")
 • Problémy homosexuality a pedofilie a jejich řešení (aplikace dokumentu Kongr. pro  kat. výchovu "Kritéria k rozlišování povolání osob s homosexuálními sklony vzhledem k jejich přijetí do semináře")
 • Vyšší představený a pastorační péče o spolubratry/spolusestry, kteří se nacházejí ve zvláštních situacích závislosti na alkoholu, drogách, hrách
 • Zasvěcený život, separatio mundi a masmédia (správné užívání prostředků komunikace v institutech zasv. života a společnostech apošt. života

III. studijní den: 20. května 2017

Téma: majetkové

 • Přednášející: P. Agostino Montan, CSI; S. M. Annunziata Remossi, OMVF; JUDr. Jakub Křiž) 
 • Způsobilost k právním úkonům jednotlivých právnických osob institutů zasvěceného života a aktuální výzvy týkající se jejich správy
 • Řádná a mimořádná správa majetku institutů zasvěceného života, nutnost povolení provinčního či generálního vedení, příp. Apoštolského Stolce
 • Nabývání majetku instituty zasvěceného života a nadace
 • Kanonická legislativa a praxe Kongregace pro IZŽ a SAŽ ohledně zcizení movitého majetku: dialog mezi Apoštolským stolcem a jednotlivými instituty
 • Aktuální stav české legislativy ohledně majetku institutů

IV. studijní den: 7. října 2017

Téma: disciplinární

Přednášející: P. Waldemar Barzcz, TOR; P. Dariusz Borek, OCarm.

 • Odloučení od institutu, dočasné i definitivní, intervence Apoštolského Stolce I.
 • Odloučení od institutu, dočasné i definitivní, intervence Apoštolského Stolce II.
 • Jaké je právo diecézního biskupa visitovat IZŽ ? / Zákaz diecézního biskupa členu řeholní společnosti pobývat v diecézi
 • Práva a povinnosti představených a členů institutů (reflexe instrukce Kongr. pro ZŽ „Služba autority a poslušnost“)
 • Povinnost institutu k odloučenému členu, a status kněze inkardinovaného do institutu, od něho odloučeného

V. studijní den: 3. března 2018

Téma: pastorační

Přednášející: P. Agostino Montan, CSI; P. José Antonio Araña; Sr. Michaela Pitterová, FMA

 • Zasvěcený život a partikulární církev
 • Apoštolát institutů zasvěceného života – podřízení biskupovi a  řeholnímu představenému
 • Vztah mezi zasvěcenými osobami a laiky v řeholním životě
 • Bratrský život v komunitě: Od druhého vatikánského koncilu po dnešek (papež František) – změny ve společnosti a jejich dopad na společný život
 • Biskup a zasvěcený život v diecézi 

VI. studijní den: 26. května 2018

Téma: řízení institutu

 • Pravomoci provinčních představených jako vyšších řeholních představených
 • Pravomoci provinčního pčedstaveného jako ordináře
 • Poslání a funkce rady vyššího řeholního představeného
 • Dispens od kněžských závazků reskriptem Apoštolského Stolce a in poenam (tzv. facoltà speciali)

VII. studijní den: 27. října 2018

 • poslední setkání s různými tématy přednášek a předání osvědčení o absolutoriu

Naše publikace

Uživatelský účet