Formační týden manželství a rodiny - Velehrad 2020

Vydáno: 12.8.2020 | Autor: Maria Fridrichová | Zpět

Náhled

Nový krok k dalším studiím manželství a rodiny

Studia manželství a rodiny se více otevřela manželským párům. Cílem vzdělávání a formace manželů je získávat aktéry rodinné pastorace, schopné stále hlouběji žít vlastní manželství, ale také vybavené nástroji, které pomáhají předcházet rozpadům manželství a rodinných vztahů, působí preventivně a významným způsobem posilují povědomí o významu manželství a rodiny v církvi i pro společnost.

Start do dalších let studií se již uskutečnil, jak bylo plánováno. Na Velehradě (Stojanově gymnáziu, 19. 7. - 25. 7. 2020) prožilo týden 24 rodin spolu se čtyřmi kněžími, čtyřiadvaceti pečovateli pro děti, sympatickým bohoslovcem, který pečoval o přípravu liturgie, manželským párem, co na sebe vzal tíhu organizační služby, a s jedním úžasně zdatným zvukařem. Společenství bylo velmi živé také povídáním a pobíháním šedesáti dětí, které dotvořily živý obraz naděje budoucí církve.

Charakter formačního týdne

Formační týden byl takovou "ochutnávkou" studií, jakousi demoverzí, aby si účastníci udělali představu o charakteru studií manželství a rodiny. Harmonogram kurzu byl stejný jako "Diplom v rodinnej pastorácii", který je, také již delší dobu, organizován na Slovensku. Podle stylu sv. Jana Pavla II. měly být obsahy vyvážené, pod heslem "tři K". Tři slova, začínající písmenem k, tedy "katedra, kostel a kajak", symbolizují souhru vzdělávání, duchovního programu a společných aktivit, při kterých se život nerozebírá teoreticky, ale reálně prožívá v duchu společenství. 

Co se všechno uskutečnilo

Katedra znamenala vzdělávání pro rodiče každé dopoledne - přednášky z akademických oborů o manželství a rodině. Souběžně probíhal samostatný program pro děti ve skupinách se školenými pečovateli. Přednášející se střídali, akademičtí pracovníci z Čech a Slovenska; společné pro ně bylo, že vystudovali Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny (Řím). Při hodnocení formačního týdne manželé právě úroveň přednášek vysoce ohodnotili.

Co všechno zaznělo:

Manželská a rodičovská láska v Písmu svatém (Skočovský)

 • Starozákonní zvěst jako protiklad k pohanským kulturám
 • Bible, rodinné vztahy a zvyky
 • Kristus – Ženich
 • Mateřské obrazy Boha a spiritualita rodičovské zkušenosti

Antropologický základ teologie těla (Skočovský)

 • Prvotní zkušenosti
 • Osoba jako dar
 • Společenství osob
 • Snubní tajemství

Dynamika lásky a úloha cnosti čistoty (Neupauer)

 • Skúsenosť lásky a jej interpretácia
 • Láska ako dar a úloha
 • Dôležitosť integrácie lásky
 • Úloha cnosti čistoty v procese integrácie lásky

Psychologická perspektiva (Vančura)

 • Bio-psycho-socio-spirituální jednota v poradně
 • Dynamika hlubin duše (implicitní paměť a jiné triky naší psyché)
 • Rodina jako prostředí vývoje (rodinná dědictví)
 • Konstruktivní a destruktivní cesty zvládání

Zraněné srdce, křehkost lásky (Skočovský)

 • Etika ctností v manželském životě
 • Přirozený mravní zákon jako "první milost"
 • Milost a odpuštění v manželství
 • Obtížné etické případy manželského života

Praktická cesta k manželskému souladu (Fridrichová)

 • Překážky trvalého vztahu (Zajíček)
 • Co si přinášíme z původní rodiny
 • Přecházení problémů – vyhýbání se komunikaci
 • Čtyři kroky k proměně vztahu (Zajíček)

"Kajak" je slovo na písmeno k, které symbolizuje vše prožívané ve společenství. Odpolední prázdninový program pamatoval na celé rodiny, aby děti byly s rodiči. Nebyl nijak organizovaný, ale "studenti" se leckdy domluvili a více rodin podniklo společný výlet. Moc fajn byla komentovaná prohlídka baziliky, koncipovaná pro děti. Možná by se mohla zmínit i samoobslužná improvizovaná kavárna, kde různých povídání a sdílení zaznělo taky hodně.

Večer, po uspání dětí, přišel čas na sdílení manželů. Zde byla zařazena diskuse k přednáškám. Večery způsobily, že týden rozhodně nebyl rekreací s terapií spánkem, protože další povídání, po společném sdílení, byla ještě delší, než práce ve skupinkách.

K ve slově "kostel" zahrnovalo duchovní program. Každé ráno začínalo mší svatou, na kterou přišli společně s rodinami i pečovatelé. Všichni se mohli rozezpívat se zdatným hudebním doprovodem. Před večeří byl společný růženec rodin, po celý týden také příležitost k adoraci. Čtvrteční večer, díky zapojení zkušených a kvalitních muzikantů, prožilo společenství jako krásný večer chval. Díky kněžím, kteří byli součástí společenství, mohli studentu čerpat i z duchovních rozhovorů a udílení svátostí. 

Formační týden byl novou zkušeností

Poslední den, v sobotu, organizátoři poprosili studenty, aby vyplnili evaluační dotazníky. Nejčastější odpovědi na otázku, co účastníci oceňují na proběhlém týdnu, se velmi podobaly: nejvíce hodnocená byla celková atmosféra týdne, na tom se shodlo 33 ze 40 respondentů. Naprostá většina účastníků také vysoce hodnotila odbornost přednášek, 24 účastníci také výslovně ocenili témata přednášek. V polovině zpětných dotazníků byla vyzdvižena hodnota rozhovorů ve skupinkách i při neformálních částech programu. Několik respondentů bylo tak neukázněných, že nezatrhli pouze tři ukazatele, ale jako pozitivní omalovali hvězdičkami úplně všechno - atmosféru, přednášky, duchovní program, rozhovory i volná odpoledne. 

A formační týden se proslavil tak, že se dostal i do novin! Místní list Slovácký deník uveřejnil reportáž i s plnobarevnou smějící se rodinou. Můžeme doufat, že týden byl přestupní stanicí k dalšímu systematickému studiu. Je na místě vděčnost Pánu za veškeré požehnání. Bůh budiž pochválen!

Naše publikace

Uživatelský účet